↑ Return to 1. výzva PRV 2018

Realizované projekty

Fiche 1 – Podpora zemědělských podniků  


Modernizace ve výživě rostlin

 

Žadatel:    DUSPOL, spol. s r.o.
Opatření:    F1
Obsah projektu: Finanční úspora a nižší ekologická zátěž spočívající v menším objemu nakupovaných průmyslových hnojiv. Odstranění výdajů za opravy a údržbu stávající techniky na výživu rostlin. Snížení časové náročnosti a zvýšení přesnosti aplikace. Efektivnější využití průmyslových hnojiv. Využívání moderních trendů ve výživě rostlin (podkladové mapy, rozbory půd, GPS řízení, satelitní snímky,…). Šetrnost vůči životnímu prostředí spočívá v celém souboru vlastností nového rozmetadla. Zejména ve schopnosti rozmetadla přesně dodržet daný záběr zejména na okrajích pozemků (hraniční hnojení), kolem vodotečí apod. Dále díky schopnosti měnit plynule záběr rozmetadla a ovládání spouštění rozmetání dle GPS nebude docházet k přehnojování částí pozemků (souvratě, klíny, nepravidelnost ve tvarech pozemků).   
Celkové náklady: 578 380 Kč
Poskytnutá dotace:  239 000 Kč
Doba realizace: 2019 – 2021

 

a Foto1

 


Modernizace vybavení farmy – shrnovač píce

 

 Žadatel: PALÁNOVI s.r.o.
 Opatření: F1
 Obsah projektu: Díky novému dvou-rotorovému shrnovači píce dojde ke značnému snížení pojezdů po obhospodařovaných pozemcích a díky tomu k úspoře PHM a také se sníží časová náročnost na shrnování píce. Dalším významným faktorem je samotná efektivita shrnování. Díky moderní koncepci shrnovače dojde k zvýšení účinnosti a tím ke zvýšení výnosu shrnované píce.
 Celkové náklady: 457 048 Kč
 Poskytnutá dotace: 188 862 Kč
 Doba realizace: 2019 – 2021

 

b

 


Pořízení stroje do zemědělské výroby

 

 Žadatel: AGROSPOL, spol. s r.o.
 Opatření: F1
 Obsah projektu: Výsledkem projektu bylo pořízení nového traktorového přívěsu, který bude žadateli sloužit nejen po celou dobu udržitelnosti projektu, ale po maximální možnou dobu. Díky projektu se stane žadatel konkurenceschopnější.
 Celkové náklady: 1 179 167 Kč
 Poskytnutá dotace: 487 259 Kč
 Doba realizace: 2019 – 2021

 

dav IMG_20190607_124826_resized_20190807_093054999

 

 


Pořízení stroje na zpracování půdy

 

 Žadatel: PAVEL VÁVRA
 Opatření: F1
 Obsah projektu: Pořízené diskové brány zkvalitní zpracování půdy – odpadnou další pracovní operace. Stroj bude mít nižší energetickou náročnost asi o 10%. Sníží se časová náročnost na prováděné pracovní operace. Sníží se spotřeba pesticidů na likvidaci nerovnoměrně vzcházejících plevelných rostlin a výdrolu, které výrazně omezují růst následné plodiny.
 Celkové náklady: 598 950 Kč
 Poskytnutá dotace: 190 000 Kč
 Doba realizace: 2018 – 2020

 

c umístění stroje v místě realizace projektu.j 3pg

 


Modernizace vybavení – hloubkový kypřič

 

 Žadatel: STANISLAV CHVÁTAL
 Opatření: F1
 Obsah projektu: Projekt byl zaměřen na modernizaci vybavení zemědělského podniku. Nově pořízená technologie přispěla k zefektivnění práce, 4 pracovní operace obdělávání půdy byly nahrazeny jedním přejezdem s nově pořízenou technologií. Příznivý dopad na životní prostřední – snížení spotřeby PHM, snížení utužování půdy, podpora vsakování vody a její zadržování v půdě.
 Celkové náklady: 544 500 Kč
 Poskytnutá dotace: 225 000 Kč
 Doba realizace: 2018 – 2020

 

d 20190411_150122

Fiche 3 – Zemědělská infrastruktura


Úprava místní komunikace v obci Vedrovice na p.č. 2101 – II. etapa

 

 Žadatel: Obec Vedrovice
 Opatření: F3
 Obsah projektu: Komunikace bude sloužit k obsluze pily a zemědělské půdy. Bude se jednat o účelovou komunikaci. II. etapa komunikace bude mít délku 548 metrů. Bude obnoven průleh k zasakování. Bude vysázeno 56 ks nízkokmenných ovocných stromů a vybudováno 5 ks sjezdů k pozemkům, 1 ks sjezd k nemovitosti. Bude rekonstruován jeden propustek a vybudováno jedno napojení s propustkem na sousední účelovou komunikaci.
 Celkové náklady: 1 629 548 Kč
 Poskytnutá dotace:
 Doba realizace: 2019 – 2021

 

Priloha 12-1 (3) Priloha 12-1 (5) Priloha 12-1 (6) Priloha 12-1 (8)

 

Fiche 5 – Zemědělská infrastruktura


Realizace prvků ÚSES v k.ú. Vedrovice – alej – IP6

 

 Žadatel: Obec Vedrovice
 Opatření: F5
 Obsah projektu: Do výsadby aleje byli aktivně zapojeni občané obce, čímž se podařilo zvýšit zájem a osobní vztah k celému projektu. Mimo odborných prací bude v rámci povýsadbové péče využita dobrovolnická činnost s použitím techniky ve vlastnictví obce Vedrovice, zejména při zálivce stromů. Kromě ekologické funkce bude vysázena alej plnit i funkci protierozní a krajinotvornou. Nová výsadba zvýší podíl trvalých dřevinných vegetačních formací v intenzivně zemědělsky obhospodařované části katastru. K výsadbám byly navrženy listnaté stromy včetně stromů ovocných, čímž dojde ke zvýšení biodiverzity v této části území.
 Celkové náklady: 140 524, 58 Kč
 Poskytnutá dotace: 140 524 Kč
 Doba realizace: 2019 – 2021

 

g fh

Fiche 6 – Podpora nezemědělských činností


 Investice do technologie KOVO Stehlík

 

 Žadatel: KOVO Stehlík s.r.o.
 Opatření: F6
 Obsah projektu: Zakoupený přístroj na zpřesnění kontroly výroby a rozšíření metod měření. Navýšení počtu pracovních míst. Společnost vyrábí přesné strojní součástky do různých odvětví průmyslu, vyráběných v malých, středních i velkých sériích. Firma potřebuje v průběhu výrobního procesu kontrolovat přesným měřením, zda je práce kvalitní a dle výkresů.
 Celkové náklady: 1 117 918 Kč
 Poskytnutá dotace: 395 896 Kč
 Doba realizace: 2019 – 2021

 

i

 


Investice na rozvoj kovovýroby

 

 Žadatel: TAM KOVO s.r.o.
 Opatření: F6
 Obsah projektu: Hlavním výsledkem projektu je pořízení nového užitkového vozu pro dopravu materiálů a výrobků a pořízení elektrické pracovní plošiny pro práci ve výškách. Přínosy investice do užitkového vozu spočívají ve snížení provozních nákladů, jež je zapříčiněno úsporou pohonných hmot a úsporou za opakované poruchy stávající dodávky. Nový vůz je také oproti předcházejícímu vozu šetrnější k životnímu prostředí, a to z důvodu úspory pohonných hmot a snížení emisí. Dojde rovněž k zefektivnění transportu materiálu a produktů. Vyšší efektivita a kapacita služeb je zajištěna též pořízením nové elektrické pracovní plošiny. Stávající pracovní plošiny mají dieselový pohon, avšak nová plošina má elektrický pohon, což příznivě ovlivní životní prostředí. Realizace investice přispěje k výraznému posílení konkurenceschopnosti podniku, zvýšení obratu firmy a přidané hodnoty.
 Celkové náklady: 1 124 579, 3 Kč
 Poskytnutá dotace: 418 231 Kč
 Doba realizace: 2019 – 2021

 

j k

 


Modernizace truhlářské dílny – zpracování odpadu

 

 Žadatel: Jiří Hrdina
 Opatření: F6
 Obsah projektu: Díky nové, vysoce kvalitní technologii se sníží spotřeba energie, zvýší se komfort obsluhy stroje a zároveň se zvýší výkon – cca 500 kg briket za hodinu. Brikety jsou lisovány tlakem, bez jakéhokoliv přidaného pojiva, takže budou šetrné k životnímu prostředí, stejně jako provoz stroje. Na tuto technologii bude navazovat balicí linka, což nám přinese úsporu skladovacích prostor, brikety se nebudou drobit a nebudou podléhat vlhku.
 Celkové náklady: 2 020 348 Kč
 Poskytnutá dotace: 751 348 Kč
 Doba realizace: 2019 – 2021

IMG_20191114_124545