↑ Return to 7. výzva 2012

Znění výzvy

Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko – Jevišovicko

vyhlašuje ke dni 20.8.2012

7. výzvu 2012

příjmu žádostí o finanční podporu  v rámci opatření IV. 1.2. Realizace místní rozvojové strategie

Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013 pro 17.kolo příjmu žádostí

logo-spl---small

7. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ

na projekty v rámci Strategického plánu Leader pod názvem

ŽIVÉ POMEZÍ – ATRAKTIVITA A UDRŽITELNOST PRO BUDOUCNOST

 

I. Oblasti podpory – FICHE, příjemci podpory

1          MODERNIZACE ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ

Cíl:       Zlepšení ekonomické stability a konkurenceschopnosti zemědělských podnikatelů.

Příjemci dotace:

 • Zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba, který podniká v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.
 • Podnikatelský subjekt, který je z převážné většiny vlastněn zemědělskými prvovýrobci a předmětem jeho činnosti je poskytovat práce, výkony nebo služby, které souvisejí výhradně se zemědělskou výrobou a při kterých se využijí prostředky nebo zařízení sloužící zemědělské výrobě.

 2          PODPORA MÍSTNÍCH PRODUKTŮ

Cíl:       Zlepšování kvality výrobků a vývoj nových produktů a uplatňování marketingu k podpoře odbytu místních produktů.

Příjemci dotace:

 • Výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu, který splňuje definici mikro, malého a středního podniku, Podpořit lze výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu, které definuje zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství, ve znění pozdějších předpisů nebo Nařízení Rady č. 1952/2005 ze dne 23. listopadu o společné organizaci trhu s chmelem a o zrušení nařízení (EHS) č. 1696/71, (EHS) č. 1037/72, (EHS) č. 879/73 a (EHS) č.1981/82.
 • Výrobce krmiv, který splňuje definici mikro, malého a středního podniku. Podpořit lze výrobce krmiv, které definuje zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů. Příjemce dotace může být i zemědělský podnikatel, který má zároveň v předmětu činnosti výrobu krmiv.
 • Zemědělský podnikatel, který splňuje definici mikro, malého a středního podniku a jehož předmět činnosti je v souladu s § 2 e, odst. 3, písm. e, zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, tzn. v předmětu činnosti musí mít uvedeno: „úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby“ nebo „zemědělská výroba“.

4                    DIVERZIFIKACE ČINNOSTÍ NEZEMĚDĚLSKÉ POVAHY

Cíl:       Podpora diverzifikace zemědělských činností podporující ekonomickou stabilitu a zaměstnanost v území.

Příjemci dotace:

 • Fyzické a právnické osoby, které podnikají v zemědělské výrobě minimálně 2 roky v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů;

5                    PODPORA ZAKLÁDÁNÍ PODNIKŮ A JEJICH ROZVOJE

Cíl:       Zvyšování hospodářského růstu regionu prostřednictvím různorodých ekonomických aktivit.

Příjemci dotace:

 • Fyzické a právnické osoby podnikatelé (i bez historie), které splňují podmínky pro zařazení do kategorie mikropodniků; žadatel nesmí být zemědělský podnikatel dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů;

8          OBNOVA A ROZVOJ VESNIC

Cíl:       Zvyšování kvality života na venkově prostřednictvím investic do vzhledu obcí, občanské vybavenosti a služeb v souladu s tradičními a

specifickými hodnotami venkova.

Příjemci dotace:

 • Obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Svazky obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a  zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 • Nestátní neziskové organizace podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů (občanská sdružení), zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (obecně prospěšné společnosti), zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů (nadace).
 • Církve a jejich organizace dle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech.
 • Zájmová sdružení právnických osob podle §20f a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanský  zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jsou-li jejich členy obce, svazky obcí.
 • Příspěvkové organizace zřízené obcí.

9                    KULTURNÍ DĚDICTVÍ VENKOVA

Cíl:       Obnova a využití historického a kulturního dědictví venkova ke zvyšování atraktivity venkovského regionu a rozvoj ekonomických aktivit na venkově.

Příjemci dotace:

 • Obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Svazky obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a  zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 • Nestátní neziskové organizace podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů (občanská sdružení), zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (obecně prospěšné společnosti), zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů (nadace).
 • Církve a jejich organizace dle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech.
 • Zájmová sdružení právnických osob podle §20f a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanský  zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jsou-li jejich členy obce, svazky obcí.
 • Fyzické a právnické osoby podnikající dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 • Příspěvkové organizace zřízené obcí.

Znění výzvy, fichí jsou zveřejněny na www.zivepomezi.cz v sekci Leader – aktuální výzva. Dokumenty jsou k dispozici v tištěné podobě v kanceláři místní akční skupiny.

II. Výše dotace

Minimální výše dotace 100 tis. Kč  (dle jednotlivých opatření)

Maximální výše dotace 1000 tis. Kč (dle jednotlivých opatření).

III. Finanční alokace pro 5.výzvu

Předpokládaná celková výše alokace (bez vlastních prostředků příjemce) je  6,5 mil. Kč

 Předpokládaná minimální výše podpory pro jednotlivé oblasti podpory

1 Modernizace zemědělských podniků                    0,950 mil.Kč

2 Podpora místních produktů                                    0,600 mil.Kč

4 Diverzifikace činností nezemědělské povahy      0,600 mil.Kč

5 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje        0,950 mil.Kč

8 Obnova a rozvoj vesnic                                            2,250 mil.Kč

9 Kulturní dědictví venkova                                         0,950 mil.Kč

 

IV. Termín výzvy

Vyhlášení výzvy                           20.8. 2012

Příjem žádostí od                      17.9. 2012

Ukončení příjmu žádostí:         25.9. 2012, do 16 hodin

Všechny žádosti doručené po tomto termínu budou automaticky vyřazeny. Při konečném hodnocení projektů v případě rovnosti bodů rozhoduje také datum a čas podání žádosti.

V. Místo podání žádostí

Kancelář a sídlo místní akční skupiny:  ulice Okružní 394  (areál OSP spol. s r.o.) v Moravském Krumlově. Podání žádosti probíhá po předchozí domluvě alespoň 2 dny předem na tel: 515230240 nebo724702722 nebo na   e-mail: kuncakova@zivepomezi.cz

Žádost o dotaci předkládá a podepisuje žadatel před pracovníkem MAS osobně (v případě právnických osob pak prostřednictvím jejich statutárního orgánu v souladu se stanoveným způsobem pro právoplatné jednání a podepisování za příslušnou právnickou osobu) nebo prostřednictvím zmocněného zástupce/zástupců.

VI. Kritéria poskytnutí podpory

Projekt je realizovaný na území působnosti místní akční skupiny. Územní vymezení MAS je uvedeno nawww.zivepomezi.cz a ve Strategickém plánu Leader.

Projekt splní formální náležitosti, splní kritéria přijatelnosti a dosáhne dostačujícího bodového hodnocení. Kritéria  a bodová hodnocení jsou uvedeny ve vyhlášených fichích.

VII. Způsobilé výdaje

Způsobilé výdaje jsou uvedeny v jednotlivých fichích.

Způsobilé výdaje jsou realizovány z hlediska času následovně:

 • od 1.1.2007 do data předložení Žádosti o proplacení – výdaje nutné k přípravě projektu (podnikatelský záměr, marketingová studie apod.),
 • od 1.1.2007 do data předložení Žádosti o proplacení – výdaje spojené s nákupem nemovitosti,
 • od zaregistrování Žádosti o dotaci na RO SZIF do data předložení Žádosti o proplacení – ostatní výdaje.
 • Pro veřejnoprávní subjekty (obce a mikroregiony) je DPH nezpůsobilý výdaj.

VIII. Žádosti  o dotaci

Žadatel předkládá žádost včetně povinných, případně nepovinných příloh (stanoveno dle příslušné fiche)  ve výše uvedeném termínu výzvy  (IV.) na výše uvedeném Místě podání žádosti (V.).

Žadatel předkládá žádost na CD, přílohy 1x v originále, 2x v kopii.

Obsah žádosti:

 • Žádost o dotaci na CD (elektronicky)na platné formuláři pro 17.kolo
 • Povinné přílohy (dle fiche a charakteru projektu)
 • Nepovinné přílohy (dle příslušné fiche)

V dané Výzvě MAS může žadatel podat v rámci jedné Fiche na stejný předmět dotace pouze jedinou Žádost o dotaci.

V případě doložení stavebního povolení v den registrace projektu na MAS může žadatel doložit platné nepravomocné stavební povolení bez nabyté právní moci. Pravomocné stavební povolení žadatel dokládá nejpozději do 25.10.2012, resp. do data registrace projektu na RO SZIF, do kanceláře MAS bez vyzvání.

V případě souhlasu s provedením ohlášené stavby nebo ohlášení stavby bude doložen souhlas s provedením stavby nebo ohlášení stavby. Čestné prohlášení žadatele, že od ohlášení stavby již uplynulo 40 dní a stavební úřad se nevyjádřil či nebylo vydáno jiné opatření stavebního úřadu, na jehož základě lze projekt (či jednotlivé části projektu) realizovat žadatel dokládá nejpozději do 25.10.2012, resp. do data registrace projektu na RO SZIF, do kanceláře MAS bez vyzvání.

IX. Doba realizace projektů

Doba realizace projektu je maximálně 24 měsíců od podpisu Dohody, v případě leasingu je tato lhůta 36 měsíců.

Žádost o proplacení se předkládá na RO SZIF  nejpozději do 24 měsíců od podpisu Dohody s RO SZIF.  Žádost o proplacení předkládá žadatel na MAS nejpozději 2 týdny před dohodnutým datem na RO SZIF v kanceláři MAS.

Předpokládaný termín podpisu Dohody o poskytnutí dotace z PRV ČR je březen 2013.

X. Další informace

Dokumenty nezbytné ke zpracování žádosti:

1. 7. výzva 2. Pravidla stanovující podmínky poskytování dotace v rámci opatření IV.1.2.  (také nawww.szif.cz )

3. Metodika pro tvorbu fichí platná od 26.7. 2012, (také na www.szif.cz )

4. Znění jednotlivých fichí č. 1, 2, 4, 5, 8, 9

5. Žádost o dotaci pro opatření IV.1.2. pro 17.kolo, elektronický formulář, 6. Instruktážní list k vyplňování žádosti platný do 16.kola, (také na www.szif.cz ) 7. Strategický plán Leader 2007 -2013, aktualizace březen 2012 8. Informace ke způsobu hodnocení a výběru projektů 8. Harmonogram výzvy   Tyto dokumenty jsou ke stažení na www.zivepomezi.cz v sekci Leader  – aktuální výzva 2012 – dokumenty a odkazy. www.zivepomezi.cz/leader/7-vyzva-2012/dokumenty-a-odkazy/ Pokud se Vám nepodaří dokuemnty otevřít nebo stáhnout, kontaktujte nás!!!

XI. Kontakty

Adresa:  Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov
Tel: 515230240, +420724702722
E-mail: office@zivepomezi.czwww.zivepomezi.cz

Konzultace projektů:
Ing. Jitka Schneiderová, manažerka, tel:+420724702722, manager@zivepomezi.cz.
Ing. Hana Kunčáková, referentka SPL, tel: 515230240, kuncakova@zivepomezi.cz