↑ Return to 6. výzva 2011

Znění výzvy

Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko – Jevišovicko

vyhlašuje ke dni 15.8.2011

6. výzvu

příjmu žádostí o finanční podporu v rámci opatření

IV. 1.2. Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013

logo-spl---small

na projekty v rámci Strategického plánu Leader pod názvem

ŽIVÉ POMEZÍ – ATRAKTIVITA A UDRŽITELNOST PRO BUDOUCNOST

I. Oblasti podpory – FICHE, příjemci podpory

2          PODPORA MÍSTNÍCH PRODUKTŮ Cíl:       Zlepšování kvality výrobků a vývoj nových produktů a uplatňování marketingu k podpoře odbytu místních produktů.   Příjemci dotace:

 • Výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu, který splňuje definici mikro, malého a středního podniku, Podpořit lze výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu, které definuje zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství, ve znění pozdějších předpisů nebo Nařízení Rady č. 1952/2005 ze dne 23. listopadu o společné organizaci trhu s chmelem a o zrušení nařízení (EHS) č. 1696/71, (EHS) č. 1037/72, (EHS) č. 879/73 a (EHS) č.1981/82
 • Výrobce krmiv, který splňuje definici mikro, malého a středního podniku. Podpořit lze výrobce krmiv, které definuje zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů. Příjemce dotace může být i zemědělský podnikatel, který má zároveň v předmětu činnosti výrobu krmiv.
 • Zemědělský podnikatel, který splňuje definici mikro, malého a středního podniku a jehož předmět činnosti je v souladu s § 2 e, odst. 3, písm. e, zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, tzn. v předmětu činnosti musí mít uvedeno: „úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby“ nebo „zemědělská výroba“.

Fiche: fiche-2-podpora-mistnich-produktu

3              NEPRODUKTIVNÍ INVESTICE V LESÍCH

Cíl:       Zvyšování celospolečenské hodnoty lesů.

Příjemci dotace:

 • Vlastník nebo nájemce pozemku určeného k plnění funkcí lesa.
 • Sdružení s právní subjektivitou vlastníků nebo nájemců pozemků určených k plnění funkcí lesa.

Fiche:fiche-3-neproduktivni-investice-v-lesich

6          PODPORA CESTOVNÍHO RUCHU Cíl:       Rozvoj cestovního ruchu v území MAS. Příjemci dotace:

 • Zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba, který podniká v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.
 • Nestátní neziskové organizace podle zákona č. 83/1990 Sb., o
  sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů (občanská sdružení), zákona č.
  248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (obecně prospěšné společnosti), zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů (nadace).
 • Zájmová sdružení právnických osob podle §20f a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanský  zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 • Nezemědělské podnikatelské subjekty, které podnikají v oblasti cestovního ruchu.
 • Obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Svazky obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a  zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Fiche: fiche-7–sluzby-v-cestovnim-ruchu

8          OBNOVA A ROZVOJ VESNIC

Cíl:       Zvyšování kvality života na venkově prostřednictvím investic do vzhledu obcí, občanské vybavenosti a služeb v souladu s tradičními a specifickými hodnotami venkova.

Příjemci dotace:

 • Obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Svazky obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a  zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 • Nestátní neziskové organizace podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů (občanská sdružení), zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (obecně prospěšné společnosti), zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů (nadace).
 • Zájmová sdružení právnických osob podle §20f a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanský  zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jsou-li jejich členy obce, svazky obcí.
 • Církve a jejich organizace dle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech.

Fiche: fiche-8-obnova-a-rozvoj-vesnic

  9              KULTURNÍ DĚDICTVÍ VENKOVA Cíl:       Obnova a využití historického a kulturního dědictví venkova ke zvyšování atraktivity venkovského regionu a rozvoj ekonomických aktivit na venkově.   Příjemci dotace:

 • Obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Svazky obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a  zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 • Nestátní neziskové organizace podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů (občanská sdružení), zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (obecně prospěšné společnosti), zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů (nadace).
 • Církve a jejich organizace dle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech.
 • Fyzické a právnické osoby podnikající dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění
  pozdějších předpisů.

Fiche: fiche-9-kulturni-dedictvi-venkova

Dokumenty jsou k dispozici v tištěné podobě v kanceláři místní akční skupiny.

II. Výše dotace

Minimální výše dotace 100 tis. Kč  (dle jednotlivých opatření)

Maximální výše dotace 1000 – 1500 tis. Kč (dle jednotlivých opatření).

III. Finanční alokace pro 6.výzvu

Předpokládaná celková výše alokace (bez vlastních prostředků příjemce) je                     5,074 mil. Kč

IV. Termín výzvy

Vyhlášení výzvy                          15.8. 2011

Příjem žádostí od                      22.8. 2011

Ukončení příjmu žádostí:         23.9. 2011 do 16 hodin

Všechny žádosti doručené po tomto termínu budou automaticky vyřazeny. Při konečném hodnocení projektů v případě rovnosti bodů rozhoduje také datum a čas podání žádosti.

V. Místo podání žádostí

Kancelář a sídlo místní akční skupiny:

ulice Okružní 394  (areál OSP spol. s r.o.) v Moravském Krumlově. Podání žádosti probíhá po předchozí domluvě alespoň 2 dny předem na tel: 515230240 nebo 724702722 nebo na   e-mail: office@zivepomezi.cz

Žadatel předkládá žádost osobně  nebo prostřednictvím pověřeného zástupce na základě ověřené plné moci s pověřením k předání žádosti.

VI. Kritéria poskytnutí podpory

Projekt je realizovaný na území působnosti místní akční skupiny. Územní vymezení MAS je uvedeno nawww.zivepomezi.cz a ve Strategickém plánu Leader.

Projekt splní formální náležitosti, splní kritéria přijatelnosti a dosáhne dostačujícího bodového hodnocení. Kritéria  a bodová hodnocení jsou uvedeny ve vyhlášených fichích.

VII. Způsobilé výdaje

Způsobilé výdaje jsou uvedeny v jednotlivých fichích.

Způsobilé výdaje jsou realizovány z hlediska času následovně:

 • od 1.1.2007 do data předložení Žádosti o proplacení – výdaje nutné k přípravě projektu (podnikatelský záměr, marketingová studie apod.),
 • od 1.1.2007 do data
  předložení Žádosti o
  proplacení – výdaje spojené s nákupem nemovitosti,
 • od zaregistrování Žádosti o dotaci na RO SZIF do data předložení Žádosti o proplacení – ostatní výdaje.
 • Pro veřejnoprávní subjekty (obce a mikroregiony) je DPH nezpůsobilý výdaj.

VIII. Žádosti  o dotaci

Žadatel předkládá žádost včetně povinných, případně nepovinných příloh (stanoveno dle příslušné fiche)  ve výše uvedeném termínu výzvy na výše uvedeném Místě podání žádosti.

Žadatel předkládá žádost na CD, přílohy 1x v originále, 2x v kopii.

Obsah žádosti:

 • Žádost o dotaci na CD
 • Povinné přílohy (dle fiche a charakteru projektu)
 • Nepovinné přílohy (dle příslušné fiche)

V jednom kole příjmu žádostí může žadatel podat v rámci jedné Fiche pouze jedinou Žádost o dotaci.

IX. Doba realizace projektů

Doba realizace projektu je maximálně 24 měsíců od podpisu Dohody, v případě leasingu je tato lhůta 36 měsíců.

Žádost o proplacení se předkládá na RO SZIF  nejpozději do 24 měsíců od podpisu Dohody s RO SZIF.  Žádost o proplacení předkládá žadatel na MAS nejpozději 2 týdny před dohodnutým datem na RO SZIF v kanceláři MAS.

Předpokládaný termín podpisu Dohody o poskytnutí dotace z PRV ČR je březen 2012.

X. Další informace

Dokumenty nezbytné ke zpracování žádosti:

Pravidla stanovující podmínky poskytování dotace v rámci opatření IV.1.2. , Žádost o dotaciInstruktážní list k vyplňování žádostiStrategický plán Leader 2007 -2013Harmonogram výzvy

Fiche (oblasti podpory) č. 2, 3, 5, 9 (viz výše)

Prohlášení o zařazení podniku do kategorie malých či středních podnikůmetodika pro fiche, Seminář pro žadatele.

Dokumenty lze  obdržet v tištěné podobě v kanceláři MAS.

XI. Kontakty

Adresa:            Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov

Tel:                    515230240, +420724702722

E-mail:              office@zivepomezi.cz

www.zivepomezi.cz

Konzultace projektů:

Ing. Jitka Schneiderová, manažerka, tel: +420724702722, manager@zivepomezi.cz.

Mgr. Adéla Bartesová, koordinátorka SPL, tel: 515230240, bartesova@zivepomezi.cz