↑ Return to 9. výzva 2014

Znění výzvy

Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko – Jevišovicko

vyhlašuje ke dni 28.1.2014

9. výzvu 2014

příjmu žádostí o finanční podporu  v rámci opatření IV. 1.2. Realizace místní rozvojové strategie

Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013 pro 20.kolo příjmu žádostí

logo-spl---small

  9. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ

na projekty v rámci Strategického plánu Leader pod názvem

ŽIVÉ POMEZÍ – ATRAKTIVITA A UDRŽITELNOST PRO BUDOUCNOST

 

I. Oblasti podpory – FICHE, příjemci podpory

 8          OBNOVA A ROZVOJ VESNIC

Cíl:       Zvyšování kvality života na venkově prostřednictvím investic do vzhledu obcí, občanské vybavenosti a služeb v souladu s tradičními a

specifickými hodnotami venkova.

Příjemci dotace:

 • Nestátní neziskové organizace podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů (občanská sdružení), zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (obecně prospěšné společnosti), zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů (nadace).
 • Příspěvkové organizace zřízené obcí.

 

Znění výzvy, fichí jsou zveřejněny na www.zivepomezi.cz v sekci Leader – aktuální výzva. Dokumenty jsou k dispozici v tištěné podobě v kanceláři místní akční skupiny.

 

II. Výše dotace

Minimální výše dotace 50 tis.Kč

Maximální výše dotace 180 tis. Kč

 

III. Finanční alokace pro 9.výzvu

Předpokládaná výše alokace je 1200 tis.Kč.

 

IV. Termín výzvy

Vyhlášení výzvy                      28.1.2014

Příjem žádostí od                      24. do 25.2. 2014

Ukončení příjmu žádostí:          25.2.2014, do 16 hodin

 

Všechny žádosti doručené po tomto termínu budou automaticky vyřazeny. Při konečném hodnocení projektů v případě rovnosti bodů rozhoduje také datum a čas podání žádosti.

 

V. Místo podání žádostí

Kancelář a sídlo místní akční skupiny:  ulice Okružní 394  (areál OSP spol. s r.o.) v Moravském Krumlově.  Podání žádosti k registraci probíhá od 8 do 16 hodin.

 

Žádost o dotaci předkládá a podepisuje žadatel před pracovníkem
MAS osobně (v případě právnických osob
pak prostřednictvím jejich statutárního orgánu v souladu se stanoveným způsobem pro právoplatné jednání a podepisování za příslušnou právnickou osobu) nebo prostřednictvím zmocněného zástupce/zástupců.

 

VI. Kritéria poskytnutí podpory

Projekt je realizovaný na území působnosti místní akční skupiny. Územní vymezení MAS je uvedeno nawww.zivepomezi.cz a ve Strategickém plánu Leader.

Projekt splní formální náležitosti, splní kritéria přijatelnosti a dosáhne dostačujícího bodového hodnocení. Podrobná kritéria  a bodové hodnocení jsou uvedeny ve formuláři fiche.

 

VII. Způsobilé výdaje

Způsobilé výdaje jsou uvedeny ve znění příslušné fiche.

Způsobilé výdaje jsou realizovány z hlediska času následovně:

 • od zaregistrování Žádosti o dotaci na RO SZIF do data předložení Žádosti o proplacení – ostatní výdaje.

 

VIII. Žádosti  o dotaci

Žadatel předkládá žádost včetně povinných, případně nepovinných příloh (stanoveno dle příslušné fiche)  ve výše uvedeném termínu výzvy  (bod IV.) na výše uvedeném Místě podání žádosti (bod V.).

 

Žadatel předkládá žádost na CD, přílohy 1x v originále, 2x v kopii.

Obsah žádosti:

 • Žádost o dotaci na CD (elektronicky) pro 20.kolo
 • Povinné přílohy (dle fiche a charakteru projektu)
 • Nepovinné přílohy (dle fiche)

 

V případě doložení stavebního povolení v den registrace projektu na MAS může žadatel doložit platné nepravomocné stavební povolení bez nabyté právní moci. Pravomocné stavební povolení žadatel dokládá nejpozději do 13.4. 2014, resp. do data registrace projektu na RO SZIF, do kanceláře MAS bez vyzvání.

V případě souhlasu s provedením ohlášené stavby nebo ohlášení stavby bude doložen souhlas s provedením stavby nebo ohlášení stavby. Čestné prohlášení žadatele, že od ohlášení stavby již uplynulo 40 dní a stavební úřad se nevyjádřil či nebylo vydáno jiné opatření stavebního úřadu, na jehož základě lze projekt (či jednotlivé části projektu) realizovat žadatel dokládá nejpozději do 10.6. 2013, resp. do data registrace projektu na RO SZIF, do kanceláře MAS bez vyzvání.

 

IX. Doba realizace projektů

Doba realizace projektu je maximálně 24 měsíců od podpisu Dohody, resp. do 30.6.2015.

Žádost o proplacení se předkládá na RO SZIF  nejpozději do 24 měsíců od podpisu Dohody s RO SZIF, resp. do 30.6.2015.  Žádost o proplacení předkládá žadatel na MAS nejpozději 2 týdny před dohodnutým datem na RO SZIF v kanceláři MAS.

Předpokládaný termín podpisu Dohody o poskytnutí dotace z PRV ČR je září 2013.

 

X. Další informace – přílohy

Dokumenty nezbytné ke zpracování žádosti:

 1. 9. výzva
 2. Pravidla stanovující podmínky poskytování dotace v rámci opatření IV.1.2., platné od 20.kola (také na www.szif.cz)
 3. Metodika pro tvorbu fichí platná od 18.kola, (také na www.szif.cz )
 4. Znění vyhlášené fiche  č. 8
 5. Žádost o dotaci pro opatření IV.1.2. pro 20.kolo, elektronický formulář
 6. Instruktážní list k vyplňování žádosti (také na www.
  szif.cz
   )
 7. Strategický plán Leader 2007 -2013, aktualizace březen 2012
 8. Informace ke způsobu hodnocení a výběru projektů
 9. Harmonogram výzvy

Tyto dokumenty jsou ke stažení na www.zivepomezi.cz v sekci Leader  – aktuální výzva.

 

XI. Kontakty

Adresa:            Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov

Tel:                  515230240, +420724702722

E-mail:             office@zivepomezi.cz

www.zivepomezi.cz

 

Konzultace projektů:

Ing. Jitka Schneiderová, manažerka, tel: 515230240, 724702722, manager@zivepomezi.cz

Ing. Hana Kunčáková, referentka SPL, tel: 513036340, kuncakova@zivepomezi.cz