↑ Return to Projekty

Realizace SCLLD

Název Projektu: Realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko

Registrační číslo projektu:  CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0011246

Fyzická realizace projektu: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2023

Projekt je spolufinancován Evropskou unií

publicita IROP

V rámci projektu budou realizovány činnosti MAS Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko vedoucí k naplňování strategie CLLD

Klíčové aktivity projektu:

  • podpůrné činnosti,
  • provozní činnosti,
  • animace strategie CLLD,
  • animace škol a školských zařízení v OP VVV

Cílem projektu je naplňování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko na období 2014 – 2020 a zajištění potřebné personální a odborné kapacity pro chod kanceláře MAS, jakožto realizačního aparátu pro SCLLD. Hlavními cíli realizace strategie jsou: kvalitní rozvoj a pozitivní změny ve venkovských oblastech, aktivizace místní komunity a budování partnerství.

.