↑ Return to 1. výzva 2008

Znění výzvy

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ

Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko – Jevišovicko

vyhlašuje ke dni 11.8. 2008

1. výzvu

příjmu žádostí o finanční pomoc  v rámci opatření

IV. 1.2. Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013

na projekty v rámci Strategického plánu Leader 2007 – 2013 pod názvem

ŽIVÉ POMEZÍ -ATRAKTIVITA A UDRŽITELNOST PRO BUDOUCNOST

I. Oblasti podpory – FICHE, příjemci podpory

1          MODERNIZACE ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ

Cíl:       Zlepšení ekonomické výkonnosti podniků prostřednictvím lepšího využití produkčních faktorů jako nástroje pro zvýšení konkurenceschopnosti  a  ekonomického rozvoje regionu.

Příjemci dotace:

 • Zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba, který podniká v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.
 • Podnikatelský subjekt, který je z převážné většiny vlastněn zemědělskými prvovýrobci a předmětem jeho činnosti je poskytovat práce, výkony nebo služby, které souvisejí výhradně se zemědělskou výrobou a při kterých se využijí prostředky nebo zařízení sloužící zemědělské výrobě.

4          DIVERZIFIKACE ČINNOSTÍ NEZEMĚDĚLSKÉ POVAHY

Cíl:       Podpora diverzifikace zemědělských činností podporující ekonomickou stabilitu a zaměstnanost v území.

Příjemci dotace:

 • Fyzické a právnické osoby, které podnikají v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. V rámci záměru  III. 1.1. d) nesmí žadatel spadat do kategorie mikropodniků.

6          PODPORA CESTOVNÍHO RUCHU

Cíl:       Rozvoj cestovního ruchu.

Příjemci dotace:

 • Zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba, který podniká v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.
 • Nestátní neziskové organizace podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů (občanská sdružení), zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (obecně prospěšné společnosti), zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů (nadace).
 • Zájmová sdružení právnických osob podle §20f a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanský  zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 • Nezemědělské podnikatelské subjekty, pouze pokud činnost zahajují, nebo mají kratší než  dvouletou historii v oblasti podnikání v cestovním ruchu  ke dni podání Žádosti o dotaci.

7          SLUŽBY V CESTOVNÍM RUCHU

Cíl:       Podpora infrastruktury a služeb pro rozvoj
cestovního ruchu.

Příjemci dotace:

 • Zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba, který podniká v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.
 • Nezemědělské podnikatelské subjekty, pouze pokud činnost zahajují, nebo mají kratší než  dvouletou historii v oblasti podnikání v cestovním ruchu  ke dni podání Žádosti o dotaci.

8          OBNOVA A ROZVOJ VESNIC

Cíl:       Zvyšování kvality života na venkově prostřednictvím investic do vzhledu obcí, občanské vybavenosti a služeb v souladu s tradičními a specifickými hodnotami venkova.

Příjemci dotace:

 • Obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Svazky obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a  zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 • Nestátní neziskové organizace podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů (občanská sdružení), zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (obecně prospěšné společnosti), zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů (nadace).
 • Zájmová sdružení právnických osob podle §20f a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanský  zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 • Církve a jejich organizace dle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech.

9              KULTURNÍ DĚDICTVÍ VENKOVA

Cíl:       Obnova a využití historického a kulturního dědictví venkova pro atraktivitu venkova a rozvoj různorodých ekonomických aktivit.

Příjemci dotace:

 • Obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Svazky obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a  zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 • Nestátní neziskové organizace podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů (občanská sdružení), zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (obecně prospěšné společnosti), zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů (nadace).
 • Zájmová sdružení právnických osob podle §20f a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanský  zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 • Církve a jejich organizace dle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech.

Úplné znění výzvy, fichí  naleznete na www.zivepomezi.cz v sekci Strategický plán Leader 2007-2013.  Dokumenty jsou k dispozici v tištěné podobě v kanceláři místní akční skupiny.

II. Výše dotace

Minimální výše dotace 50tis. Kč až
100tis. Kč dle jednotlivých fichí.

Maximální výše dotace 1 mil. Kč až 2 mil. Kč dle jednotlivých fichí.

III. Finanční alokace I.výzvy

EAFRD                                                                                                            4.055.746,- Kč

Státní rozpočet                                                                                               1.013.937,- Kč

Celková výše alokace (bez vlastních prostředků příjemce)                            5.069.683,- Kč

Maximální výše dotace 1 mil. Kč až 2 mil. Kč dle jednotlivých fichí.

IV. Termín výzvy

Vyhlášení          11. 8. 2008, od 9 hodin

Ukončení           15. 9. 2008, do 15 hodin

Všechny žádosti doručené po tomto termínu budou automaticky vyřazeny. Při konečném hodnocení projektů v případě rovnosti bodů rozhoduje také datum a čas podání žádosti.

V. Místo podání žádostí

Kancelář a sídlo místní akční skupiny:

Ulice Palackého č. 57 v Moravském Krumlově. Podání žádosti probíhá po předchozí domluvě 2 dny předem na tel: 515220406 nebo 606736163, nebo 5 dní předem na e-mailu: office@zivepomezi.cz.

Žadatel předkládá žádost osobně  nebo prostřednictvím pověřeného zástupce na základě ověřené plné moci s pověřením k předání žádosti. Pro předání žádosti je potřeba se objednat min. 2 dny před předáním.

VI. Kritéria poskytnutí podpory

Projekt je realizovaný na území působnosti místní akční skupiny. Územní vymezení MAS je uvedeno nawww.zivepomezi.cz a ve Strategickém plánu Leader.

Projekt splní formální náležitosti, splní kritéria přijatelnosti a dosáhne dostačujícího bodového hodnocení. Kritéria  a bodová hodnocení jsou uvedeny ve vyhlášených fichích.

VII. Způsobilé výdaje

Způsobilé výdaje jsou uvedeny v jednotlivých fichích.

Způsobilé výdaje jsou realizovány z hlediska času následovně, pokud není ve specifické části uvedeno jinak:

 • od 1.1.2007 do data předložení Žádosti o proplacení – výdaje nutné k přípravě projektu (podnikatelský záměr, marketingová studie apod.),
 • od 1.1.2007 do data předložení Žádosti o proplacení – výdaje spojené s nákupem nemovitosti,
 • od zaregistrování Žádosti o dotaci na RO SZIF do data předložení Žádosti o proplacení – ostatní výdaje.

VIII. Žádosti  o dotaci

Žadatel předkládá žádost včetně povinných, případně nepovinných příloh (stanoveno dle příslušné fiche)  ve výše uvedeném termínu výzvy na výše uvedeném Místě podání žádosti.

Žadatel předkládá žádost 1x v tištěné podobě včetně příloh – originál  a 1x v elektronické podobě na CD (bez příloh)

Obsah žádosti:

 • Žádost o dotaci
 • Projekt dle závazné osnovy
 • Povinné přílohy (dle fiche a charakteru projektu)
 • Nepovinné přílohy (pokud jsou stanoveny v příslušné fichi)

IX. Doba realizace projektů

Doba realizace projektu je maximálně 18 měsíců od podpisu Dohody.

Žádost o proplacení se předkládá na RO SZIF  nejpozději do 18 měsíců od podpisu Dohody s RO SZIF.

Předpokládaný termín podpisu Dohody je únor – březen.

Žádost o proplacení předkládá žadatel na MAS nejpozději 4 týdny před dohodnutým datem na RO SZIF.

X. Další informace

Dokumenty nezbytné k žádosti:

 • Pravidla stanovující podmínky poskytování dotace v rámci opatření IV.1.2.
 • Osnova projektu je součástí Příloh Pravidel
 • Žádost o dotaci pro opatření IV.1.2.
 • Instruktážní list k vyplňování žádosti

Tyto dokumenty jsou ke stažení na www.szif.cz v sekci Program rozvoje venkova  – Osa IV. Leader – 1.2. – Realizace místní rozvojové strategie nebo na www.zivepomezi.cz v sekci Strategický plán LEADER 2007 – 2013, Dokumenty, nebo v tištěné podobě v kanceláři MAS.

 • Strategický plán Leader 2007 -2013
 • Fiche (oblasti podpory)
 • Harmonogram výzvy

Tyto dokumenty jsou ke stažení na www.zivepomezi.cz  v sekci Strategický plán LEADER 2007 – 2013 – Dokumenty a v tištěné podobě v kanceláři MAS.

XI. Kontakty

Adresa: Palackého 57, 672 01 Moravský Krumlov

Tel:      515220406

e-mail:  office@zivepomezi.cz

www.   www.zivepomezi.cz

Manažerka MAS:

Ing. Jitka Schneiderová, tel: +420606736163, manager@zivepomezi.cz

Dagmar Šacherová, tel: 515220406, office@zivepomezi.cz