↑ Return to Leader

O metodě LEADER

logo-leader---small

Zkratka LEADER znamená, „Links between Actions for the Development of the Rural Economy“, což v překladu znamená propojení akcí pro rozvoj ekonomiky venkova, anebo původně francouzská zkratka „Liaison Entre Actions de Développement de l´Économie Rurale“, a to v překladu znamená „propojení rozvojových aktivit a venkovské ekonomiky“. LEADER představuje především metodu práce, která se prioritně využívá v oblasti rozvoje venkova. LEADER povzbuzuje místní potenciál spojením různých subjektů, které ve venkovském prostoru působí.

 Projekty realizované s pomocí metody LEADER jsou tematicky obdobné akcím realizovaným v jiných programech. Hlavním přínosem metody LEADER je způsob, jakým jsou akce rozvoje venkova realizovány a vzájemně propojeny jednak uvnitř venkovských regionů a komunit, jednak prostřednictvím venkovských komunit.

Místní společenství a partnerství občanů, veřejné správy, neziskových organizací a podnikatelů,vytvářející společně organizace zvané místní akční skupina (MAS, angl. local action group, LAG), které vypracují strategii rozvoje území a jsou odpovědné za jejich provádění. Filosofie metody LEADER vychází z přesvědčení, že jedině místní společenství dobře znají silné a slabé stránky daného regionu a jsou schopna sama dobře řešit své vlastní problémy.

 ZÁKLADNÍ PRINCIPY METODY LEADER

1) existující strategie místního rozvoje

2) partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem na místní úrovni tvořící místní akční skupinu (MAS)

3) přístup „zdola – nahoru“ při přípravě i realizaci strategie

4) integrované a vícesektorové akce

5) inovační přístup

6) spolupráce

7) vytváření sítí

 Pozn. Sedm základních principů metody LEADER stanovuje Nařízení rady EU č. 1698/2005, Článek 61, který dále vysvětluje dokument Fact Sheet: Přístup LEADER – základní příručka (http://ec.europa.eu/agriculture/publi/fact/leader/2006_cs.pdf)

LEADER dále představuje IV. osu Programu rozvoje venkova České republiky na obdobní 2007 – 2013 financovaného Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EAFRD), který je v současnosti hlavním zdrojem finančních prostředků podpory pro uplatnění metody Leader a financuje výhradně aktivity místních akčních skupin. Cílem osy je přdevším zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova, spolu s posílením řídících a administrativních schopností na venkově. K realizaci svých strategií bylo vybráno celkem 112 MAS v celé ČR, které do roku 2013 obdrží podporu ve výši 4,5 mld. Kč.

scan10003

Více najdete taé na stránkách Národní sítě MAS ČR