↑ Return to 5. výzva 2010

Znění výzvy

Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko – Jevišovicko

vyhlašuje ke dni 20.8.2010

5. výzvu

příjmu žádostí o finanční podporu  v rámci opatření

IV. 1.2. Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013

    logo-spl---small

na projekty v rámci Strategického plánu Leader pod názvem

ŽIVÉ POMEZÍ – ATRAKTIVITA A UDRŽITELNOST PRO BUDOUCNOST

I. Oblasti podpory – FICHE, příjemci podpory

1          MODERNIZACE ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ

Cíl:       Zlepšení ekonomické výkonnosti podniků prostřednictvím lepšího využití produkčních faktorů jako nástroje pro zvýšení konkurenceschopnosti  a  ekonomického rozvoje regionu.

Příjemci dotace:

 • Zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba, který podniká v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.
 • Podnikatelský subjekt, který je z převážné většiny vlastněn zemědělskými prvovýrobci a předmětem jeho činnosti je poskytovat práce, výkony nebo služby, které souvisejí výhradně se zemědělskou výrobou a při kterých se využijí prostředky nebo zařízení sloužící zemědělské výrobě.

5          PODPORA ZAKLÁDÁNÍ PODNIKŮ A JEJICH ROZVOJE

Cíl:       Zvyšování hospodářského růstu regionu prostřednictvím různorodých ekonomických aktivit.

Příjemci dotace:

 • V rámci záměru a) – fyzické i právnické osoby podnikatelé (i bez historie), které splňují podmínky pro zařazení do kategorie mikropodniků, žadatel nesmí být zemědělský podnikatel dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.
 • V rámci záměru d) – fyzické a právnické osoby, které podnikají v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, které splňují podmínky pro zařazení do kategorie mikropodniků.

8          OBNOVA A ROZVOJ VESNIC

Cíl:       Zvyšování kvality života na venkově prostřednictvím investic do vzhledu obcí, občanské vybavenosti a služeb v souladu s tradičními a specifickými hodnotami venkova.

Příjemci dotace:

 • Obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Svazky obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a  zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 • Nestátní neziskové organizace podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů (občanská sdružení), zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (obecně prospěšné společnosti), zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších
  předpisů (nadace).
 • Zájmová
  sdružení právnických osob podle §20f a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanský  zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 • Církve a jejich organizace dle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech.

9              KULTURNÍ DĚDICTVÍ VENKOVA

Cíl:       Obnova a využití historického a kulturního dědictví venkova pro atraktivitu venkova a rozvoj různorodých ekonomických aktivit.

Příjemci dotace:

 • Obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Svazky obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a  zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 • Nestátní neziskové organizace podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů (občanská sdružení), zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (obecně prospěšné společnosti), zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů (nadace).
 • Zájmová sdružení právnických osob podle §20f a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanský  zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 • Církve a jejich organizace dle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech.

Úplné znění výzvy, fichí  naleznete na www.zivepomezi.cz v sekci Strategický plán Leader 2007-2013 / 2010.  Dokumenty jsou k dispozici v tištěné podobě v kanceláři místní akční skupiny.

 II. Výše dotace

Minimální výše dotace 100 tis. Kč  (v případě Fiche 8 – 50 tis. Kč)

Maximální výše dotace 2000 tis. Kč.

III. Finanční alokace pro 5.výzvu

Předpokládaná celková výše alokace (bez vlastních prostředků příjemce) je  3,87 mil. Kč

tj. Z toho EAFRD            80%                                                                                         3,09 mil.Kč

tj. Státní rozpočet          20%                                                                                          0,77 mil.Kč

IV. Termín výzvy

Vyhlášení          20.8. 2010, od 9 hodin

Ukončení          27.9. 2010, do 14 hodin

Všechny žádosti doručené po tomto termínu budou automaticky vyřazeny. Při konečném hodnocení projektů v případě rovnosti bodů rozhoduje také datum a čas podání žádosti.

V. Místo podání žádostí

Kancelář a sídlo místní akční skupiny:

Ulice Palackého č. 57 v Moravském Krumlově. Podání žádosti probíhá po předchozí domluvě alespoň 2 dny předem na tel: 515230240 nebo 724702722,
nebo 5 dní předem na e-mailu:manager@zivepomezi.cz.

Žadatel předkládá žádost osobně  nebo prostřednictvím pověřeného zástupce na základě ověřené plné moci s pověřením k předání žádosti. Pro předání žádosti je potřeba se objednat min. 2 dny před předáním.

 VI. Kritéria poskytnutí podpory

Projekt je realizovaný na území působnosti místní akční skupiny. Územní vymezení MAS je uvedeno nawww.zivepomezi.cz a ve Strategickém plánu Leader.

 Projekt splní formální náležitosti, splní kritéria přijatelnosti a dosáhne dostačujícího bodového hodnocení. Kritéria  a bodová hodnocení jsou uvedeny ve vyhlášených fichích.

VII. Způsobilé výdaje

Způsobilé výdaje jsou uvedeny v jednotlivých fichích a v souladu se samostatnou přílohou č.9 Pravidel IV.1.1.

Způsobilé výdaje jsou realizovány z hlediska času následovně, pokud není v Samostatné příloze 9 uvedeno jinak:

 • od 1.1.2007 do data předložení Žádosti o proplacení – výdaje nutné k přípravě projektu (podnikatelský záměr, marketingová studie apod.),
 • od 1.1.2007 do data předložení Žádosti o proplacení – výdaje spojené s nákupem nemovitosti,
 • od zaregistrování Žádosti o dotaci na RO SZIF do data předložení Žádosti o proplacení – ostatní výdaje.
 • Pro veřejnoprávní subjekty (obce a mikroregiony) je DPH nezpůsobilý výdaj.
 • Každý projekt realizovaný v rámci Fiche musí čerpat více než polovinu všech způsobilých výdajů z hlavního opatření/podopatření.

VIII. Žádosti  o dotaci

Žadatel předkládá žádost včetně povinných, případně nepovinných příloh (stanoveno dle příslušné fiche)  ve výše uvedeném termínu výzvy na výše uvedeném Místě podání žádosti.

Žadatel předkládá žádost 1x v tištěné podobě včetně příloh – originál, 3x v kopii  a 1x v elektronické podobě na CD (bez příloh)

 Obsah žádosti:

 • Žádost o dotaci
 • Projekt dle závazné osnovy
 • Povinné přílohy (dle fiche a charakteru projektu)
 • Nepovinné přílohy (pokud jsou stanoveny v příslušné fichi)

 V jednom kole příjmu žádostí může žadatel podat v rámci jedné Fiche pouze jedinou Žádost o dotaci.

 IX. Doba realizace projektů

Doba realizace projektu je maximálně 24 měsíců od podpisu Dohody, v případě leasingu je tato lhůta 36 měsíců.

Žádost o proplacení se předkládá na RO SZIF  nejpozději do 24 měsíců od podpisu Dohody s RO SZIF.  Žádost o proplacení předkládá žadatel na MAS nejpozději 2 týdny před dohodnutým datem na RO SZIF v kanceláři MAS.

Předpokládaný termín podpisu Dohody o poskytnutí dotace z PRV ČR je březen – duben 2011.

 X. Další informace

Dokumenty nezbytné ke zpracování žádosti:

 • Pravidla stanovující podmínky poskytování dotace v rámci opatření IV.1.2.
 • Samostatní Příloha č.9 opatření IV.1.1
 • Osnova projektu je součástí Příloh k jednotlivých fichím
 • Žádost o dotaci pro opatření IV.1.2.
 • Instruktážní list k vyplňování žádosti

Tyto dokumenty jsou ke stažení na www.szif.cz v sekci Program rozvoje venkova  – Osa IV. Leader – 1.2. – Realizace místní rozvojové strategie nebo na www.zivepomezi.cz v sekci Strategický plán LEADER 2007 – 2013, Dokumenty, nebo v tištěné podobě v kanceláři MAS.

 • 5. výzva
 • Strategický plán Leader 2007 -2013
 • Fiche (oblasti podpory) č. 1, 5, 8, 9
 • Harmonogram výzvy

Tyto dokumenty jsou ke stažení na www.zivepomezi.cz  v sekci Strategický plán LEADER 2007 – 2013 ▪  Dokumenty a složka „2010“,  tištěné podobě ve Zpravodaji místní akční skupiny a v kanceláři MAS.

XI. Kontakty

 www.zivepomezi.cz

 Adresa:            Palackého 57, 672 01 Moravský Krumlov

Tel:                    515230240, +420724702722

E-mail:              office@zivepomezi.cz

Konzultace projektů:

Ing. Jitka Schneiderová, tel: +420724702722, manager@zivepomezi.cz.