↑ Return to IROP

1. výzva – IROP – Bezpečnost a udržitelná doprava

Operační program Integrovaný regionální operační program
Specifický cíl IROP 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
Číslo výzvy ŘO IROP 53. výzva IROP – UDRŽITELNÁ DOPRAVA -UDRŽITELNÁ DOPRAVA – INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD – SC 4.1
Opatření integrované strategie Bezpečnost a udržitelná doprava
Druh výzvy Kolová

 

Datum a čas vyhlášení výzvy MAS
Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+
Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+

 

Alokace výzvy MAS (CZV)
Míra podpory (dotace)
Minimální výše CZV:
Maximální výše CZV

 

Pravidla pro žadatele, příručka pro podání žádosti

 

Interní postupy MAS

 

Konzultace:

Ing. Petr Krška, 724 702 722, manager@zivepomezi.cz

Ing. Lenka Řezáčová, 739 210 020, rezacova@zivepomezi.cz

 

IROP_CZ_RO_B_C RGB