↑ Return to IROP

1. výzva – IROP – Bezpečnost a udržitelná doprava

Operační program Integrovaný regionální operační program
Specifický cíl IROP 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
Číslo výzvy ŘO IROP 53. výzva IROP – UDRŽITELNÁ DOPRAVA -UDRŽITELNÁ DOPRAVA – INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD – SC 4.1
Opatření integrované strategie Bezpečnost a udržitelná doprava
Druh výzvy Kolová

 

Datum a čas vyhlášení výzvy MAS 9. 12. 2019  0:00:00
Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+ 9. 12. 2019  0:00:00
Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ 28. 2. 2020  23:59:59

 

Alokace výzvy MAS (CZV) 15 534 730 Kč
Míra podpory (dotace)  95 %
Minimální výše CZV:  300 000 Kč
Maximální výše CZV  5 000 000 Kč
Pravidla pro žadatele, příručka pro podání žádosti
Interní postupy MAS
Seminář pro žadatele:

Pozvánka seminar pro žadatele IROP Bezpečnost a udržitelná doprava

Seminař pro žadatele IROP Bezpečnost a doprava

Konzultace:

Ing. Petr Krška, 724 702 722, manager@zivepomezi.cz

Ing. Lenka Řezáčová, 739 210 020, rezacova@zivepomezi.cz

 

Přijaté žádosti na MAS:

Seznam zaregistrovaných žádostí – IROP Bezpečnost a udržiltená doprava

Zápisy z jednání orgánů MAS:

Zápis_VK_23062020

Zápis_VR_20072020

IROP_CZ_RO_B_C RGB