↑ Return to 3. výzva 2009

Znění výzvy

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ

 Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko – Jevišovicko

vyhlašuje ke dni 14.4.2009

3. výzvu

příjmu žádostí o finanční podporu  v rámci opatření

IV. 1.2. Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013

na projekty v rámci Strategického plánu Leader pod názvem

ŽIVÉ POMEZÍ – ATRAKTIVITA A UDRŽITELNOST PRO BUDOUCNOST

I. Oblasti podpory – FICHE, příjemci podpory

2          PODPORA MÍSTNÍCH PRODUKTŮ

Cíl:       Zlepšování kvality výrobků a vývoj nových produktů a uplatňování marketingu k podpoře odbytu místních produktů.

Příjemci dotace:

 • Zemědělec, výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu, který splňuje definici mikro, malého a středního podniku, popř. má méně než 750 zaměstnanců nebo obrat nepřesahující korunový ekvivalent částky 200 mil. EUR. Podpořit lze zemědělce, výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu, které definuje zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství, ve znění pozdějších předpisů nebo Nařízení Rady č. 1952/2005 ze dne 23. listopadu o společné organizaci trhu s chmelem a o zrušení nařízení (EHS) č. 1696/71, (EHS) č. 1037/72, (EHS) č. 879/73 a (EHS) č.1981/82. Podnikatelský subjekt, který je z převážné většiny vlastněn zemědělskými prvovýrobci a předmětem jeho činnosti je poskytovat práce, výkony nebo služby, které souvisejí výhradně se zemědělskou výrobou a při kterých se využijí prostředky nebo zařízení sloužící zemědělské výrobě.
 • Zemědělec, výrobce krmiv, který splňuje definici mikro, malého a středního podniku, popř. má méně než 750 zaměstnanců nebo obrat nepřesahující korunový ekvivalent částky 200 mil. EUR. Podpořit lze zemědělce, výrobce krmiv, které definuje zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve zněná pozdějších předpisů.

5          PODPORA ZAKLÁDÁNÍ PODNIKŮ A JEJICH ROZVOJE

Cíl:       Zvyšování hospodářského růstu regionu prostřednictvím různorodých ekonomických aktivit.

Příjemci dotace:

 • fyzické i právnické osoby podnikatelé (i bez historie), které splňují podmínky pro zařazení do kategorie mikropodniků, žadatel nesmí být zemědělský podnikatel dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.

7          SLUŽBY V CESTOVNÍM RUCHU

Cíl:       Podpora infrastruktury a služeb pro rozvoj cestovního ruchu.

Příjemci dotace:

  • Zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba, který podniká v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.
  • Nezemědělské podnikatelské subjekty, pouze pokud činnost zahajují, nebo mají kratší než  dvouletou historii v oblasti podnikání v cestovním ruchu  ke dni podání Žádosti o dotaci.

8          OBNOVA A ROZVOJ VESNIC

Cíl:       Zvyšování kvality života na venkově prostřednictvím investic do vzhledu obcí, občanské vybavenosti a služeb v souladu s tradičními a specifickými hodnotami venkova.

Příjemci dotace:

 • Obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Svazky obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a  zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 • Nestátní neziskové organizace podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů (občanská sdružení), zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (obecně prospěšné společnosti), zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů (nadace).
 • Zájmová sdružení právnických osob podle §20f a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanský  zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 • Církve a jejich organizace dle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech.

9              KULTURNÍ DĚDICTVÍ VENKOVA

Cíl:       Obnova a využití historického a kulturního dědictví venkova pro atraktivitu venkova a rozvoj různorodých ekonomických aktivit.

Příjemci dotace:

 • Obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Svazky obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a  zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 • Nestátní neziskové organizace podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů (občanská sdružení), zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (obecně prospěšné společnosti), zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů (nadace).
 • Zájmová sdružení právnických osob podle §20f a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanský  zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 • Církve a jejich organizace dle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech.

Úplné znění výzvy, fichí  naleznete na www.zivepomezi.cz v sekci Strategický plán Leader 2007-2013.  Dokumenty jsou k dispozici v tištěné podobě v kanceláři místní akční skupiny.

II. Výše dotace

Minimální výše dotace 50tis. Kč až 100tis. Kč dle jednotlivých fichí.

Maximální výše dotace 1 mil. Kč až 2 mil. Kč dle jednotlivých fichí.

Finanční alokace III.výzvy

Celková výše alokace (bez vlastních prostředků příjemce) je přibližně            6,5 mil. Kč

tj. Z toho EAFRD            80%                                                                                       5,2 mil.Kč

tj. Státní rozpočet          20%                                                                                        1,3 mil.Kč

IV. Termín výzvy

Vyhlášení          14.4. 2009, od 9 hodin

Ukončení          21.5. 2009, do 14 hodin

Všechny žádosti doručené po tomto termínu budou automaticky vyřazeny. Při konečném hodnocení projektů v případě rovnosti bodů rozhoduje také datum a čas podání žádosti.

V. Místo podání žádostí

Kancelář a sídlo místní akční skupiny:

Ulice Palackého č. 57 v Moravském Krumlově. Podání žádosti probíhá po předchozí domluvě 2 dny předem na tel: 515230240 nebo 724702722, nebo 5 dní předem na e-mailu: manager@zivepomezi.cz.

Žadatel předkládá žádost osobně  nebo prostřednictvím pověřeného zástupce na základě ověřené plné moci s pověřením k předání žádosti. Pro předání žádosti je potřeba se objednat min. 2 dny před předáním.

VI. Kritéria poskytnutí podpory

Projekt je realizovaný na území působnosti místní akční skupiny. Územní vymezení MAS je uvedeno nawww.zivepomezi.cz a ve Strategickém plánu Leader.

Projekt splní formální náležitosti, splní kritéria přijatelnosti a dosáhne dostačujícího bodového hodnocení. Kritéria  a bodová hodnocení jsou uvedeny ve vyhlášených fichích.

VII. Způsobilé výdaje

Způsobilé výdaje jsou uvedeny v jednotlivých fichích.

Způsobilé výdaje jsou realizovány z hlediska času následovně, pokud není ve specifické části uvedeno jinak:

 • od 1.1.2007 do data předložení Žádosti o proplacení – výdaje nutné k přípravě projektu (podnikatelský záměr, marketingová studie apod.),
 • od 1.1.2007 do data předložení Žádosti o proplacení – výdaje spojené s nákupem nemovitosti,
 • od zaregistrování Žádosti o dotaci na RO SZIF do data předložení Žádosti o proplacení – ostatní výdaje.
 • Pro veřejnoprávní subjekty (obce a mikroregiony) je DPH nezpůsobilý výdaj.
 • Každý projekt realizovaný v rámci Fiche musí čerpat více než polovinu všech způsobilých výdajů z hlavního opatření/podopatření.

VIII. Žádosti  o dotaci

Žadatel předkládá žádost včetně povinných, případně nepovinných příloh (stanoveno dle příslušné fiche)  ve výše uvedeném termínu výzvy na výše uvedeném Místě podání žádosti.

Žadatel předkládá žádost 1x v tištěné podobě včetně příloh – originál, 3x v kopii  a 1x v elektronické podobě na CD (bez příloh)

Obsah žádosti:

 • Žádost o dotaci
 • Projekt dle závazné osnovy
 • Povinné přílohy (dle fiche a charakteru projektu)
 • Nepovinné přílohy (pokud jsou stanoveny v příslušné fichi)

V jednom kole příjmu žádostí může žadatel podat v rámci jedné Fiche pouze jedinou Žádost o dotaci.

IX. Doba realizace projektů

Doba realizace projektu je maximálně 24 měsíců od podpisu Dohody, v případě leasingu je tato lhůta 36 měsíců.

Žádost o proplacení se předkládá na RO SZIF  nejpozději do 24 měsíců od podpisu Dohody s RO SZIF.  Žádost o proplacení předkládá žadatel na MAS nejpozději 2 týdny před dohodnutým datem na RO SZIF v kanceláři MAS.

Předpokládaný termín podpisu Dohody o poskytnutí dotace z PRV ČR je říjen – listopad 2009.

X. Další informace

Dokumenty nezbytné k žádosti:

 • Pravidla stanovující podmínky poskytování dotace v rámci opatření IV.1.2.
 • Osnova projektu je součástí Příloh Pravidel
 • Žádost o dotaci pro opatření IV.1.2.
 • Instruktážní list k vyplňování žádosti

Tyto dokumenty jsou ke stažení na www.szif.cz v sekci Program rozvoje venkova  – Osa IV. Leader – 1.2. – Realizace místní rozvojové strategie nebo na www.zivepomezi.cz v sekci Strategický plán LEADER 2007 – 2013, Dokumenty, nebo v tištěné podobě v kanceláři MAS.

 • Strategický plán Leader 2007 -2013
 • Fiche (oblasti podpory)
 • Harmonogram výzvy

Tyto dokumenty jsou ke stažení na www.zivepomezi.cz  v sekci Strategický plán LEADER 2007 – 2013 ▪  Dokumenty a složka „2009“,  tištěné podobě ve Zpravodaji místní akční skupiny a v kanceláři MAS.

XI. Kontakty

www.zivepomezi.cz

Adresa:            Palackého 57, 672 01 Moravský Krumlov

Tel:                  515230240, +420724702722

E-mail:              office@zivepomezi.cz

Konzultace projektů:

Ing. Jitka Schneiderová, tel: +420724702722, manager@zivepomezi.cz.