↑ Return to Projekty

Malý LEADER 2020

Malý LEADER“ je aktivitou Místní akční skupiny (MAS) Živé pomezí Krumlovsko – Jevišovicko, z.s. a jeho cílem je podpořit rozvoj a zlepšení kvality života v naší venkovské oblasti. Hlavním účelem programu je pomoci realizovat akce, které jsou prospěšné lidem na území a přispívají k rozvoji spolkového a zájmového života, ke spolupráci místních komunit nebo ochraně kulturního a přírodního dědictví.

Termín příjmu žádostí: 1. 8. 2020 – 14. 8. 2020

Doba realizace: 1. 8. 2020 – 30. 11. 2020

Oprávnění žadatelé: obce, DSO, NNO, zájmová sdružení právnických osob, církve, příspěvskové organizace zřízené obcí, fyzické a právnické podnikající osoby

Max. výše podpory pro žadatele: 5 000 Kč

Max. výše podpory: 100 %

Předpokládaná alokace výzvy: 40 000 Kč

Vyplněnou žádost je nutné zaslat elektronicky na email office@zivepomezi.cz

 

Výzva Malý Leader

Hodnotící kritéria

Formulář žádosti

 

 

Logotyp_jihomoravsky_kraj_RGB