↑ Return to OPZ

Sociální a komunitní služby – výzva č.1

Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, z.s. dne 24. 9. 2018 vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.


Název výzvy MAS Výzva MAS Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, z.s. OPZ – Sociální a komunitní služby – 1. výzva
Investiční priorita  2.3 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
Specifický cíl  2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech
Číslo výzvy, do které je výzva MAS zařazena  03_16_047
Název výzvy, do které je výzva MAS zařazena  Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje
Číslo výzvy MAS  719/03_16_047/CLLD_16_01_015

 

Datum vyhlášení výzvy MAS 24. 9. 2018
Datum zpřístupnění žádosti o podporu 24. 9. 2018, 4:00 hodin
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu 24. 9. 2018, 4:00 hodin
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu 31. 12. 2018, 12:00 hodin
Maximální délka projektu
36 měsíců
Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu 31. 12. 2022

 

Oprávnění žadatelé  Obce; Dobrovolné svazky obcí; Organizace zřizované obcemi; Nestátní neziskové organizce; Poradenské a vzdělávací instituce; Poskytovatelé sociálních služeb; Školy a školská zařízení
Alokace výzvy   4 273 710 Kč
Minimální výše celkových způsobilých výdajů  400 000 Kč
Maximální výše celkových způsobilých výdajů  4 273 710 Kč
Výše podpory  100 %, 95 %, 85 % – dle typu příjemce

 

VÝZVA:

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE:

Pozvánka seminar pro žadatele OPZ Socialni a komunitni sluzby

Prezentace ze semináře OPZ Sociální a komunitní služby

KONZULTACE:

Ing. Petr Krška,  724 702 722,  manager@zivepomezi.cz

Ing. Lenka Řezáčová,  739 210 020,   rezacova@zivepomezi.cz

 

VÝSLEDEK VĚCNÉHO HODNOCENÍ:

Tabulka věcného hodnocení – Moje kariéra můj život

 

DALŠÍ DOKUMENTACE A PŘÍRUČKY:

logo_opz_barevne