↑ Return to OPZ

Prorodinná opatření – výzva č.2

Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, z.s. dne 17. 9. 2018 vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.


Název výzvy MAS Výzva MAS Živé pomezí_Krumlovsko-Jevišovicko, z.s. – OPZ – Prorodinná opatření – 2.výzva
Investiční priorita 2.3 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
Specifický cíl 2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech
Číslo výzvy, do které je výzva MAS zařazena 03_16_047
Název výzvy, do které je výzva MAS zařazena Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje
Číslo výzvy MAS 720/03_16_047/CLLD_16_01_015

 

Datum vyhlášení výzvy MAS 17. 9. 2018
Datum zpřístupnění žádosti o podporu 17. 9. 2018, 4:00 hodin
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu 17. 9. 2018, 4:00 hodin
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu 28. 2. 2019, 12:00 hodin
Maximální délka projektu
36 měsíců
Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu 31. 12. 2022

 

Oprávnění žadatelé Nestátní neziskové organizace; Obchodní korporace; OSVČ; Poradenské a vzdělávací instituce; Poskytovatelé sociálních služeb; Školy a školská zařízení
Alokace výzvy 4 135 260 Kč
Minimální výše celkových způsobilých výdajů 400 000 Kč
Maximální výše celkových způsobilých výdajů 4 135 260 Kč
Výše podpory 100 % , 85 % – dle typu příjemce

 

VÝZVA:

2. Prorodinná opatření – modifikace výzvy – prodloužení příjmu žádostí
Znění výzvy – 2. Prorodinná opatření (původní výzva)
Priloha 1. Informace o zpusobu hodnocení a vyberu projektu
Priloha 2. Podporované aktivity

 

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE:

Pozvánka seminar pro žadatele prorodinná opatření

 

KONZULTACE:

Ing. Petr Krška,  724 702 722,  manager@zivepomezi.cz

Ing. Lenka Řezáčová,  739 210 020,   rezacova@zivepomezi.cz

 

DALŠÍ DOKUMENTACE A PŘÍRUČKY:

logo_opz_barevne