↑ Return to STRATEGIE 2014+

Strategie 2014+

Představujeme Vám Strategii komunitně vedeného místního rozvoje MAS Živé pomezí Krumlovsko – Jevišovicko, z. s., na období 2014–2020. Případné připomínky a dotazy ke strategii směřujte na adresu: office@zivepomezi.cz.

Verze po schválení ze strany řídících orgánů:

Strategie  2014 – 2020

DODATEK SCLLD č 1 – programový rámec PRV (článek 20, úprava alokace PRV)

DODATEK SCLLD č 2 – programový rámec PRV( úprava alokace PRV)


SCLLD Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko

Přílohy ke strategii

Příloha 1 Finanční plán a indikátory pro programové rámce

Příloha 2 Mapa území MAS a seznam obcí

Příloha 3 Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie

Příloha 4 Analýza rizik

Příloha 5 Čestné prohlášení k SCLLD

Příloha 6 Mapové přílohy

6.1 Obyvatelstvo

6.2 Vybavenost obcí

6.3 Bytová výstavba

6.4 Podnikatelské prostředí a trh práce

6.5 Doprava

6.6 Cestovní ruch

6.7 Historická osídlení

6.8 Životní prostředí

6.9 Chátrající a nevyužité objekt

6.10 Typologie regionů

6.11 KPÚ a digitalizace katastru

Příloha 7 Osvědčení o standardizaci

Příloha 8 Data z území

V souladu s podmínkami OP Technická pomoc, 2. výzva, je 1. koncept Integrované strategie vyvěšen na webu Pracovní skupiny pro udržitelný rozvoj.

http://www.mmr.cz/cs/Microsites/PSUR/Vyzva-c-2/MAS/Zive-pomezi-Krumlovsko-Jevisovicko

publicita OPTP