↑ Return to IROP

4. výzva – IROP – Bezpečnost a udržitelná doprava

Operační program Integrovaný regionální operační program
Specifický cíl IROP 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
Číslo výzvy ŘO IROP 53. výzva IROP – UDRŽITELNÁ DOPRAVA -UDRŽITELNÁ DOPRAVA –  INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD – SC 4.1
Opatření integrované strategie Bezpečnost a udržitelná doprava
Druh výzvy Kolová
Datum a čas vyhlášení výzvy MAS 1. 4. 2021 0:00
Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+ 1. 4. 2021 0:00
Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ 3. 5. 2021 12:00
Alokace výzvy MAS (CZV) 3 122 498, 80 Kč
Míra podpory (dotace) 95 %
Minimální výše CZV: 300 000 Kč
Maximální výše CZV 3 122 498, 80 Kč
Pravidla pro žadatele, příručka pro podání žádosti
Interní postupy MAS
Seminář pro žadatele:

Pozvánka na seminář 4. výzva IROP

Prezentace seminář 4. výzva IROP

Konzultace:

Ing. Petr Krška,  724 702 722,  manager@zivepomezi.cz

Ing. Lenka Řezáčová,  739 210 020,   rezacova@zivepomezi.cz

Přijaté žádosti na MAS:

Seznam zaregistrovaných žádostí – IROP Bezpečnost dopravy (4.výzva)

Zápisy z jednání orgánů MAS:

Zapis VK 11.8.2021

Zapis VR 24.8.2021

IROP_CZ_RO_B_C RGB