↑ Return to Dotace

Národní dotace

PODPORA OBNOVY A ROZVOJE VENKOVA 2021 (MMR)

Cílem podprogramu je podpořit obnovu a rozvoj obcí do 3000 obyvatel, zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního prostoru. Realizací podprogramu bude podpořen dynamický a vyvážený rozvoj obcí v ČR.

Nastavení podprogramu předpokládá participaci místních obyvatel, sdružení a občanských spolků při obnově a rozvoji obcí v souladu s místními tradicemi.

Žádosti je možné podávat od 12.10.2020. Do 21.12.2020 (12:00).

 

Podpora obnovy místních komunikací – Budou podporovány akce zaměřené na obnovu místních komunikací a jejich součástí dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně na:

  • všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, přidružené a přídatné pruhy, parkovací zálivy včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy;
  • místní komunikace vedené na mostních objektech (nadjezdy), včetně těchto objektů;
  • dále pokud jsou nedílnou součástí obnovy dané místní komunikace:
   – obnovu kanalizace, včetně úprav k odvádění vody (jen tehdy, slouží-li výlučně k odvádění povrchových vod z této komunikace),
   – obnovu propustků, ostatních povrchových odvod ňovacích zařízení, galérií, opěrných, zárubních, obkladních a parapetních zdí, taras, násypů a svahů, dělicích pásů, příkopů

Vymezení příjemce podpory:

  • Obec do 3000 obyvatel, včetně,

Dotace je poskytována až do výše 80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Při podání žádosti je dolní limit dotace na jednu akci 500 tis. Kč. Horní limit dotace je 10 mil. Kč.

 Podpora obnovy sportovní infrastruktury – Podporovány budou akce zamřené na:

 • na obnovu školních hřišť (multifunkční a víceúčelová hřiště a sportoviště apod.), které slouží pro hodiny tělesné výchovy,
 • na obnovu školních tělocvičen.Vymezení příjemce podpory:
  • Obec do 3000 obyvatel, včetně,

Dotace je poskytována až do výše 80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Dolní limit dotace je 500 tis. Kč. Horní limit dotace na jednu akci je 5 mil. Kč.

 

Podpora obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury – Budou podporovány akce zaměřené na obnovu

 • mostů a lávek přes místní vodoteče a terénní nerovnosti
 • parkovacícha odstavných ploch s vazbou na občanskou vybavenost obcí

Vymezení příjemce podpory:

  • Obec do 3000 obyvatel, včetně,
  • Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument.

Dotace je poskytována až do výše 80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Při podání žádosti je dolní limit dotace na jednu akci 200 tis. Kč. Horní limit dotace je 5 mil. Kč.

 

Podpora vítězů soutěže Vesnice roku  – Budou podporovány akce zaměřené na:

 • obnovu a údržbu venkovské zástavby (s výjimkou bytového fondu) a občanské vybavenosti (např. radnice, školy, předško lní zařízení, kulturní zařízení, hasičské zbrojnice, sakrální stavby, hřbitovy, drobné stavby apod.),
 • komplexní úpravu veřejných prostranství, obnovu a zřizování veřejné zeleně,
 • rekonstrukci a výstavbu místních komunikací, stezek a veřejného osvětlení,
 • obnovu a pořízení technického vybavení a zařízení,
 • přípravu a realizaci propagačních materiálů obce a prezentace obce v souvislosti s umístěním v soutěži Vesnice roku

 

Rekonstrukce a přestavba veřejných budov – Budou podporovány akce zaměřené na obnovu veřejných budov, jejichž provoz je plně hrazen z obecního rozpočtu. Jedná se o:

 • Kulturní domy
 • Budovy se sídlem obecních úřadů
 • Multifunkční domy
 • Školní budovy (cílem projektu není navýšit kapacitu)

Vymezení podpory příjemce:

  • Obec do 3000 obyvatel, včetně,

Dotace je poskytována až do výše 80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Při podání žádosti je dolní limit dotace na jednu akci 500 tis. Kč. Horní limit dotace je 10 mil. Kč.

 

Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku – Budou  podporovány akce s výstupy sloužícími široké veřejnosti, jejichž provoz je hrazen z obecního rozpočtu, jeji ch užívání není zpoplatněno a jsou veřejně přístupné. Výstupy nesmí být komerčně  využívány a sloužit k provozování ekonomické činnosti.
Jde především o:

 • obnovu nebo vybudování veřejných sportovišť a dětských hřišť;Vymezení podpory příjemce:
 • Obec do 3000 obyvatel, včetně.Dotace je poskytována až do výše 80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Při podání žádosti je dolní limit dotace na jednu akci 100 tis. Kč. Horní limit dotace je 2 mil. Kč.

 

Podpora dostupnosti služeb – Podpora je určena na přípravu prostor pro provozování
služeb základní lékařské péče a obchodní obslužnosti. Podporovány budou akce zaměřené na rekonstrukci, přestavbu a výstavbu objektů nebo jejich částí, které budou následně nabídnuty k provozování za transparentních a tržních podmínek.

Vymezení podpory příjemce:

 • Obec do 1000 obyvatel, včetně.

Dotace je poskytována až do výše 80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Při podání žádosti je dolní limit dotace na jednu akci 100 tis. Kč. Horní limit dotace je 2 mil. Kč.

Podpora venkovské pospolitosti a spolupráce na rozvoji obce – Podporovány budou akce zaměřené na:

 • prezentaci úspěšných projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova s nadregionálním dosahem
 • výměnu zkušeností při přípravě projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova s nadregionálním dosahem
 • odborné vzdělávání starostů související s výkonem jejich funkceVymezení podpory příjemce:
 • Obec do 3000 obyvatel, včetně.

Dotace je poskytována až do výše 80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Při podání žádosti je dolní limit dotace na jednu akci 100 tis. Kč. Horní limit dotace je 200 tis. Kč

 

Podrobné informace zde: odkaz