↑ Return to Dotace

Národní dotace

PODPORA OBNOVY A ROZVOJE VENKOVA 2018

Cíl podprogramu: podprogram je zaměřen na naplňování cílů Programu obnovy venkova schválených usnesením vlády České republiky ze dne 11. listopadu 1998, č. 730. Podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova předpokládá participaci obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení při obnově obcí v souladu s místními tradicemi.

 

Žádosti je možné podávat od 16.10.2017. Ukončení příjmu žádostí: 15.01.2018 (do 12 hodin).

 

 • Podpora zapojení generací do komunitního života v obci - Budou podporovány akce s výstupy sloužícími generacím různých věkových skupin, na jejichž výběru a přípravě, případně pak také na realizaci, se prokazatelně podílela generace dětí a mládeže, a které jsou zaměřené na:
  • úpravu veřejných prostranství,
  • obnovu a zřizování veřejné zeleně,
  • rekonstrukci nebo vybudování zařízení pro volnočasové aktivity (hřiště, cyklostezky, bruslařské dráhy, naučné stezky apod.).

Vymezení příjemce podpory:

  • Obec do 3000 obyvatel, včetně,
  • Svazek obcí, který je registrován v souladu se zákonem o obcích.

Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Při podání žádosti je dolní limit dotace na jednu akci 100 tis. Kč. Horní limit dotace je 400 tis. Kč.

 

 •  Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova - Budou podporovány akce nadregionálního významu zaměřené na:
  • prezentaci úspěšných projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova,
  • výměnu zkušeností při přípravě projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova,
  • podporu spolupráce a odborného vzdělávání zástupců obcí zaměřeného na obnovu a rozvoj venkova. 

Vymezení příjemce podpory:

  • Obec do 3000 obyvatel, včetně,
  • Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument,
  • Svazek obcí, který je registrován v souladu se zákonem o obcích.

Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Horní limit dotace na jednu akci je 200 tis. Kč.

 

 •  Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci - Budou podporovány akce zaměřené na obnovu drobných sakrálních staveb nalézajících se v katastrálním území obce, které nejsou prohlášeny kulturní památkou a jsou v majetku obce. Jedná se zejména o obnovu staveb jako:
  • kaple, kaplička, márnice,
  • socha,
  • boží muka, kříž,
  • úprava nejbližšího prostranství v okolí drobných sakrálních staveb.

Vymezení příjemce podpory:

  • Obec do 3000 obyvatel, včetně,
  • Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument.

Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Při podání žádosti je dolní limit dotace na jednu akci 40 tis. Kč. Horní limit dotace je 300 tis. Kč.

 

 • Podpora obnovy místních komunikací - Budou podporovány akce zaměřené na obnovu (opravu/rekonstrukci) místních komunikací a jejich součásti dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně na:
  • všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, přidružené a přídatné pruhy, parkovací zálivy včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy;
  • místní komunikace vedené na mostních objektech (nadjezdy);
  • jsou-li v majetku obce, pak také jejich napojení na příslušnou pozemní komunikaci;
  • dále pokud jsou nedílnou součástí obnovy dané místní komunikace:
   • obnova kanalizace, včetně úprav k odvádění vody jen tehdy, slouží-li výlučně k odvádění povrchových vod z této komunikace,
   • obnova propustků, ostatních povrchových odvodňovacích zařízení, galérií, opěrné, zárubních, obkladních a parapetních zdi, taras, násypů a svahů, dělicích pásů, příkopů.

Vymezení příjemce podpory:

  • Obec do 3000 obyvatel, včetně,
  • Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument.

Dotace je poskytována až do výše 50 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Při podání žádosti je dolní limit dotace na jednu akci 200 tis. Kč. Horní limit dotace je 1 000 tis. Kč.

 

 • Podpora obnovy sportovní infrastruktury - Podporovány budou projekty s výstupy, na jejichž výběru a přípravě, případně také realizaci, se prokazatelně podílela generace dětí a mládeže, a které jsou zaměřené:
  • na rekonstrukci, modernizaci nebo vybudování školních hřišť (multifunkční a víceúčelová hřiště a sportoviště apod.), které slouží pro hodiny tělesné výchovy;
  • na rekonstrukci nebo modernizaci školních tělocvičen.

Vymezení podpory příjemce:

  • Obec do 3000 obyvatel, včetně,
  • Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument.

Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Při podání žádosti je dolní limit dotace na jednu akci 500 tis. Kč. Horní limit dotace je 5 mil. Kč.

 

 • Podpora rozvoje strategických průmyslových zón - Podporovány budou projekty, které jsou k podpoře schváleny usnesením vlády, a jsou uvedeny v příloze příslušného usnesení vlády.

Vymezení podpory příjemce:

  • Obec do 3000 obyvatel, včetně.

Dotace je poskytována v souladu s příslušným usnesením vlády.

 

Podrobné informace zde: odkaz

 

Přehled národních dotačních titulů (PDF)