↑ Return to Dotace

Národní dotace

PODPORA OBNOVY A ROZVOJE VENKOVA 2019 (MMR)

Cílem podprogramu je podpořit obnovu a rozvoj obcí do 3000 obyvatel, zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního prostoru. Realizací podprogramu bude podpořen dynamický a vyvážený rozvoj obcí v ČR.

Nastavení podprogramu předpokládá participaci místních obyvatel, sdružení a občanských spolků při obnově a rozvoji obcí v souladu s místními tradicemi.

Žádosti je možné podávat od 21.11.2018. Ukončení příjmu žádostí: 28.02.2019 (do 12 hodin).

 

Podpora obnovy místních komunikací - Budou podporovány akce zaměřené na obnovu místních komunikací a jejich součástí dle zákona č. 13/1997

  • Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně na:
    • všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, přidružené a přídatné pruhy, parkovací zálivy včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy;
    • místní komunikace vedené na mostních objektech (nadjezdy), včetně těchto objektů;
    • napojení místní komunikace na příslušnou pozemní komunikaci; je-li tato v majetku obce;
    • dále pokud jsou nedílnou součástí obnovy dané místní komunikace:
      - obnovu kanalizace, včetně úprav k odvádění vody (jen tehdy, slouží-li výlučně k odvádění povrchových vod z této komunikace),
      - obnovu propustků, ostatních povrchových odvod ňovacích zařízení, galérií, opěrných, zárubních, obkladních a parapetních zdí, taras, násypů a svahů, dělicích pásů, příkopů

Vymezení příjemce podpory:

    • Obec do 3000 obyvatel, včetně,
    • Svazek obcí, který je registrován v souladu se zákonem o obcích.

Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Při podání žádosti je dolní limit dotace na jednu akci 500 tis. Kč. Horní limit dotace je 5 mil. Kč.

 Podpora obnovy sportovní infrastruktury – Podporovány budou akce zamřené na:

  • na obnovu školních hřišť (multifunkční a víceúčelová hřiště a sportoviště apod.), které slouží pro hodiny tělesné výchovy,
  • na obnovu školních tělocvičen.Vymezení příjemce podpory:
    • Obec do 3000 obyvatel, včetně,

Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Dolní limit dotace je 500 tis. Kč. Horní limit dotace na jednu akci je 5 mil. Kč.

 

Podpora obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury Budou podporovány akce zaměřené na obnovu:

  • propustků
  • mostů a lávek přes místní vodoteče a terénní nerovnosti
  • parkovacícha odstavných ploch s vazbou na občanskou vybavenost obcí
  • zastávek linkové osobní dopravy a hromadné veřejné dopravy

Vymezení příjemce podpory:

    • Obec do 3000 obyvatel, včetně,
    • Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument.

Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Při podání žádosti je dolní limit dotace na jednu akci 200 tis. Kč. Horní limit dotace je 1 mil. Kč.

 

Podpora vítězů soutěže Vesnice roku  - Budou podporovány akce zaměřené na:

  • obnovu a údržbu venkovské zástavby (s výjimkou bytového fondu) a občanské vybavenosti (např. radnice, školy, předško lní zařízení, kulturní zařízení, hasičské zbrojnice, sakrální stavby, hřbitovy, drobné stavby apod.),
  • komplexní úpravu veřejných prostranství,
  • obnovu a zřizování veřejné zeleně,
  • rekonstrukci a výstavbu místních komunikací, stezek a veřejného osvětlení,
  • obnovu a pořízení technického vybavení a zařízení,
  • přípravu a realizaci propagačních materiálů obce a prezentace obce v souvislosti s umístěním v soutěži Vesnice roku

 

Rekonstrukce a přestavba veřejných budov - Budou podporovány akce zaměřené na obnovu veřejných budov, jejichž provoz je plně hrazen z obecního rozpočtu. Jedná se o:

  • Kulturní domy
  • Obecní domy
  • Multifunkční domy
  • Školní budovy (cílem projektu není navýšit kapacitu) apod

Vymezení podpory příjemce:

    • Obec do 3000 obyvatel, včetně,

Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Při podání žádosti je dolní limit dotace na jednu akci 500 tis. Kč. Horní limit dotace je 10 mil. Kč.

 

Obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovů  - Budou podporovány akce zaměřené na obnovu drobných sakrálních staveb nalézajících se v katastrálním území obce, které nejsou  prohlášeny kulturní památkou a jsou v majetku účastník a podprogramu. Jedná se zejména o obnovu staveb jako:

  • kaple, kaplička,márnice,
  • socha,
  • boží muka, kříž

Dále pak na obnovu:

  • prostoru hřbitovů,
  • hřbitovní zdi

Vymezení podpory příjemce:

    • Obec do 3000 obyvatel, včetně.

Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Při podání žádosti je dolní limit dotace na jednu akci 50 tis. Kč. Horní limit dotace je 500 tis. Kč.

 Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku – Budou  podporovány akce s výstupy sloužícími široké veřejnosti, jejichž provoz je hrazen z obecního rozpočtu, jeji ch užívání není zpoplatněno a jsou veřejně přístupné. Výstupy nesmí být komerčně  využívány a sloužit k provozování ekonomické činnosti.
Jde především o:

  • obnovu nebo vybudování veřejných hřišť a sportovišť, dětských dopravních hřišť,
  • obnovu obecních koupališťlokálního charakteru
  • obnovu nebo vybudování naučných/zážitkových stezek (vyjma cyklostezek),
  • obnovu nebo vybudování zařízení pro volnočasové aktivity (vnitřní a vnější prostory pro setkávání, komunitní a spolkovou činnost).Vymezení podpory příjemce:
  • Obec do 3000 obyvatel, včetně.Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Při podání žádosti je dolní limit dotace na jednu akci 100 tis. Kč. Horní limit dotace je 3 mil. Kč.

 

Podpora dostupnosti služeb – Podpora je určena na přípravu prostor pro provozování
služeb základní lékařské péče a obchodní obslužnosti. Podporovány budou akce zaměřené na rekonstrukci, přestavbu a výstavbu objektů nebo jejich částí, které budou následně nabídnuty k provozování za transparentních a tržních podmínek.

Vymezení podpory příjemce:

  • Obec do 3000 obyvatel, včetně.

Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Při podání žádosti je dolní limit dotace na jednu akci 100 tis. Kč. Horní limit dotace je 2 mil. Kč.
Podpora venkovské pospolitosti a spolupráce na rozvoji obce – Podporovány budou akce zaměřené na:

  • prezentaci úspěšných projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova s nadregionálním dosahem
  • výměnu zkušeností při přípravě projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova s nadregionálním dosahem
  • odborné vzdělávání starostů související s výkonem jejich funkceVymezení podpory příjemce:
  • Obec do 3000 obyvatel, včetně.

Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Při podání žádosti je dolní limit dotace na jednu akci 100 tis. Kč. Horní limit dotace je 300 tis. Kč

Podrobné informace zde: odkaz

Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2019 (MZE)

 

Žádosti je možné podávat od 4.2.2019. Ukončení příjmu žádostí: 22.02.2019.

Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny, které neslouží k podnikatelské činnosti. Dotační program svým charakterem přispívá k trvalé udržitelnosti kulturních a venkovských prvků, čímž podněcuje tvorbu podmínek k odpovědnému využívání kulturních a venkovských prvků, rozvoji obcí a zvyšování hodnoty území a kvality kulturního a společenského života na venkově.

Způsobilí žadatelé:

  • v obci do 2 000 obyvatel
    - obec dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů,
    - spolky (sdružení) a nadace dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
    - zájmová sdružení právnických osob, podle § 3051 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
    - obecně prospěšné společnosti,
    - vlastník objektu,
    - vlastník pozemku (skupina vlastníků – jejich zástupce) na němž objekt stojí,
    - uživatel pozemku, na němž objekt stojí.
  • v obci od 2 001 do 5 000 obyvatel, přičemž předmět dotace se nachází v místní části obce do 500 obyvatel
    - obec (dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů) do 5000 obyvatel, přičemž se předmět dotace nachází v místní části, která má nejvýše 500 obyvatel a splňuje podmínky podle zákona o obcích pro zřízení osadního výboru,
    - spolky (sdružení) a nadace dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
    - zájmová sdružení právnických osob, podle § 3051 zákona č. 89/2012 Sb., občanskýzákoník,
    - obecně prospěšné společnosti,
    - vlastník objektu,

Výše dotace: max. 70%  skutečně vynaložených způsobilých výdajů projektu. Min. hodnota dotace 15 tis Kč. Maximální hodnota dotace 200 tis. Kč.